Авторските права на всички материали (текстове, снимки, видео), публикувани в сайта на "Студио за фото и видео заснемане Руфо", са притежание на студиото.

Използването или копирането на даден материал от съдържанието на сайта е забранено, освен ако не е изрично разрешено в писмен вид от "Студио за фото и видео заснемане Руфо".

Всеки опит за неправомерно копиране и/или използване подлежи на наказание съгласно законите на Република България.